Scrum i Agile – jakie są różnice

W dzisiejszych czasach terminy “Scrum” i “Agile” są powszechnie używane w świecie zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, często zamiennie, co może prowadzić do pewnego zamieszania. Chociaż oba te pojęcia są ściśle powiązane, odnoszą się do różnych aspektów zarządzania i realizacji pracy. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie różnic między Scrumem a Agile, zarysowanie ich historycznego kontekstu oraz wyjaśnienie, jak współgrają one ze sobą w praktyce.

Rys historyczny Agile i Scrum

Agile, czyli zwinne metodyki zarządzania projektami, narodziły się z potrzeby bardziej elastycznego i adaptacyjnego podejścia do tworzenia oprogramowania. Kluczowym momentem dla Agile było opublikowanie w 2001 roku Manifestu Agile, który wyraźnie określał wartości i zasady leżące u podstaw Agile. Manifest podkreślał znaczenie współpracy, gotowości na zmiany i skupienia na dostarczaniu działającego oprogramowania.

Główne punkty Manifestu to:

  1. Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
  2. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację
  3. Współpraca z klientem ponad negocjacje umów
  4. Reagowanie na zmiany ponad śledzenie planu

Te wartości podkreślają elastyczność, adaptacyjność i ludzki aspekt w tworzeniu oprogramowania, które są kluczowe dla podejścia Agile.

Scrum, z kolei, jest konkretnym frameworkiem realizującym filozofię Agile. Został on opracowany w latach 90 XX wieku przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda kiedy pracowali oni wspólnie przy tworzeniu produktów a od 2010 roku jest szczegółowo opisany w “Przewodniku po Scrumie” (Scrum Guide), który jest dostępny pod adresem ScrumGuides.org (polecamy też wersję z obszernym komentarzem naszych trenerów: „Scrum Guide z komentarzem„).

Scrum definiuje zestaw odpowiedzialności (Scrum Master, Product Owner, Developers), zdarzeń (Sprint oraz spotkania: Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective) i artefaktów wraz z odpowiednimi zobowiązaniami (Product Backlog – Product Goal, Sprint Backlog – Sprint Goal, Increment – Definition of Done), które mają na celu usprawnienie procesu tworzenia produktów. 

Zatem, w odróżnieniu od Manifestu Agile, który skupia się na wartościach, zasadach i ogólnych zaleceniach Scrum jest konkretną metodą o zdefiniowanym zakresie.

Jednym z kluczowych elementów Scruma jest Definition of Done (DoD), czyli zbiór kryteriów technicznych (nie mylić z kryteriami akceptacji), które muszą być spełnione, aby jednostka pracy (np. funkcjonalność oprogramowania) była uznana za ukończoną. Według Scrum Guide kryteria te powinny być maksymalnie zbliżone do tych, jakie musi spełniać oprogramowanie gotowe do użycia a najlepiej z nimi tożsame. DoD jest fundamentalne dla zapewnienia jakości i przewidywalności a zarazem jest wyróżnikiem Scruma wśród innych metod.

Kluczowe różnice między Scrumem a Agile

  • Agile to zbiorcza nazwa dla metodyk zwinnych, które opierają się na wartościach i zasadach opisanych w Manifestie Agile. Agile jest więc filozofią, która może być realizowana za pomocą różnych frameworków i metod, takich jak Scrum, Kanban czy XP (Extreme Programming).
  • Scrum to konkretna implementacja Agile, która dostarcza szczegółowy framework do zarządzania projektami. Scrum koncentruje się na regularnych iteracjach, zwanymi sprintami, podczas których zespół pracuje nad dostarczeniem kolejnej części produktu.

Warto podkreślić, że Scrum powstał przed powstaniem Manifestu Agile podobnie jak wiele innych metod określanych dziś jako „metody Agile”. Manifest był zatem podsumowaniem doświadczeń twórców tych metod, w tym Scruma bo obaj jego twórcy byli wśród twórców Manifestu Agile. 

Jak Scrum i Agile Współgrają ze Sobą?

Scrum jest jednym z wielu frameworków, które realizują wartości i zasady Agile. Można powiedzieć, że Scrum jest “narzędziem” w “skrzynce narzędziowej” Agile – konkretnym sposobem na zastosowanie idei Agile w praktyce. Istnieją również inne metodyki takie jak Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), które również realizują zasady Agile, ale w inny sposób niż Scrum.

Empiryzm w Scrumie i Agile

Zarówno Agile, jak i Scrum opierają się na filozofii empiryzmu, która zakłada, że wiedza pochodzi z doświadczenia i że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z niepewnością jest iteracyjne, inkrementalne dostarczanie wartości i ciągła adaptacja na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych. Empiryzm w tych kontekstach manifestuje się poprzez regularne przeglądy postępów, adaptację planów i ciągłe usprawnianie procesów.

Podsumowanie

Podsumowując, choć Scrum jest częścią szerszej kategorii Agile, ma swoje specyficzne cechy i zasady gdyż jest konkretną metodyką, którą można wprost zastosować w pracy. Zrozumienie różnic między Scrumem a ogólnym podejściem Agile jest kluczowe dla efektywnego zastosowania tych metodyk w praktyce zarządzania rozwojem produktów czy projektami.

Więcej o Scrumie i Agile możesz dowiedzieć się biorąc udział w szkoleniu Professional Scrum Master albo Professional Scrum Product Owner lub z e-learningu „Scrum i Agile od podstaw„.

Udostępnij ten artykuł

Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.