Regulamin Szkoleń Publicznych

Regulamin szkoleń publicznych organizowanych przez NexaVert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Osoby fizyczne Osoby prawne

Regulamin szkoleń publicznych dla osób fizycznych

organizowanych przez NexaVert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślna 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326566, zwana w dalszej części Regulaminu „Code Sprinters”

§1. ZAPISY NA SZKOLENIA
 1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 2. Umowa, której przedmiotem jest nabycie szkolenia zawierana jest na odległość poprzez dokonanie rejestracji na szkolenie w momencie otrzymania “potwierdzenia rejestracji”, o którym mowa w pkt. nr 5 niniejszego paragrafu.
 3. Terminy, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są szczegółowo na stronie „Code Sprinters”: codesprinters.pl.
 4. Zapisu na szkolenia należy dokonać poprzez przesłanie formularza, dostępnego on-line na stronie codesprinters.pl, lub poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej dokonane na adres e-mail: szkolenia@codesprinters.com, w którym należy określić:
  • nazwę i termin szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy,
  • adres e-mail Zgłaszającego,
  • oraz adres/-y oraz liczbę i dane (imię i nazwisko, adres e-mail) uczestników, którzy wezmą udział w wybranym szkoleniu/szkoleniach,
  • jak również dane do faktury VAT oraz faktury pro-forma, jeżeli taka jest wymagana.
  • Zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia „Code Sprinters” w ciągu 48h prześle w formie elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail „potwierdzenie rejestracji”, ostateczną cenę oraz termin płatności i dane do przelewu, jak również fakturę pro-forma.
 6. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i o wpisie na dany termin szkolenia decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym „Code Sprinters”.
 7. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do czterech (4) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Dopuszczalne jest zgłoszenie po tym terminie po uzyskaniu akceptacji „Code Sprinters” i otrzymaniu „potwierdzenia otrzymania zgłoszenia” w formie elektronicznej (e-mail). W przypadku gdy zgłoszenie miało miejsce w czasie uniemożliwiającym zaksięgowanie należności za udział w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia na koncie bankowym „Code Sprinters”, należy przed datą rozpoczęcia szkolenia przesłać na adres szkolenia@codesprinters.com dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należności za udział w szkoleniu (potwierdzenie dokonania przelewu).
§2. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Ceny szkoleń publicznych podane są w złotych polskich i są uzależnione od momentu dokonania ostatecznej rezerwacji miejsc na dane szkolenie przez Zgłaszającego udział w szkoleniu. Ostateczna cena za udział w szkoleniu zawarta jest zawsze w potwierdzeniu rejestracji, które Zgłaszający otrzymuje po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z postanowieniami §1 niniejszego Regulaminu.
 2. „Ostateczna rezerwacja miejsc” w przypadku zapisu na szkoleniu osoby fizycznej, następuje dopiero z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym „Code Sprinters” pełnej należności za udział w szkoleniu.
 3. „Code Sprinters”, w przypadku zapisu osoby fizycznej na szkolenie, pobiera należność za szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe „Code Sprinters” podane na fakturze pro-forma.
 4. Cena szkolenia publicznego obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i lunchu oraz dyplomu ukończenia szkolenia. Cena szkolenia publicznego nie obejmuje pozostałych kosztów, a zwłaszcza kosztów zakwaterowania dla uczestników szkolenia czy kosztów transportu.
 5. W ciągu trzech (3) dni roboczych od zaksięgowania należności za udział w szkoleniu na koncie bankowym „Code Sprinters” zostanie wystawiona faktura VAT dla Zgłaszającego zgodnie z podanymi przez niego danymi. Faktura VAT zostanie przesłana zgłaszającemu w formie elektronicznej – plik PDF – na adres e-mail podany w „formularzu zgłoszeniowym”. Zgłaszający wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT bez jego podpisu na adres mailowy, z którego dokonuje zgłoszenia lub podany podczas zgłoszenia.
 6. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym. Nie dotyczy to należności za miejsca na szkoleniu, które zostały już opłacone.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
§3. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres szkolenia@codesprinters.com. W ciagu 48h od przesłania rezygnacji „Code Sprinters” prześle „potwierdzenie otrzymania rezygnacji”.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Pełny zwrot należności za szkolenie przysługuje Zgłaszającemu wyłącznie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do czternaście (14) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji dokonanej w terminie późniejszym niż czternaście (14) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot należności za udział w szkoleniu. W takim przypadku Zgłaszający ma prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.
§4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 1. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O zmianie terminu Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w „formularzu zgłoszeniowym” adres e-mail.
 2. W przypadku kiedy dany termin szkolenia zostanie odwołany przez „Code Sprinters”, Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości wpłaconej na konto bankowe „Code Sprinters” kwoty za udział w szkoleniu lub udział w szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez „Code Sprinters”. „Code Sprinters” w takim przypadku nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Zgłaszającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: szkolenia@codesprinters.com.
 3. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.
§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa podanych danych osobowych jest Code Sprinters Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326566.
 2. Podane dane będą przetwarzane przez Code Sprinters Sp. z o.o. w celu:
  1. zawarcia umowy, dokonania zapisu na szkolenie, przyjęcia i/lub rozpatrzenia reklamacji,
  2. realizacji usług szkoleniowych, odpowiedzi na pytania i w celu skontaktowania się, aby ustalić szczegóły współpracy, czy zasady realizacji usług,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m.in.: przetwarzanie płatności, wystawienie faktury, dochodzeniem należnych roszczeń,
 3. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji usługi w tym podwykonawcom, dostawcom usług, urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji usług.
 4. Każdy z ograniczeniami wskazanymi w przepisach prawnych ma prawo wglądu w powierzone dane, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub prawo do wniesienia skargi.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne, aby umożliwić realizację usług, zapis na szkolenie, procedowanie płatności, jak i udzielić odpowiedzi na zapytania, czy prowadzenie korespondencji
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. „Code Sprinters” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza skryptów, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada „Code Sprinters” i zabronione jest ich upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody „Code Sprinters”.
 3. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do czternastu (14) dni od daty zakończenia szkolenia na adres „Code Sprinters”.
 4. „Code Sprinters” zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez „Code Sprinters”. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie codesprinters.pl.

Regulamin szkoleń publicznych dla podmiotów gospodarczych

organizowanych przez Code Sprinters Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Starowiślna 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326566, zwana w dalszej części Regulaminu „Code Sprinters”.

Definicje:
 1. Zamawiający – podmiot gospodarczy wskazany w Formularzu zamówienia, na dane którego Code Sprinters wystawi fakturę VAT za zamówione w Formularzu zamówienia usługi.
 2. Uczestnik – osoba wskazana z imienia i nazwiska przez Zamawiającego, która weźmie bezpośredni udział w szkoleniu publicznym.
 3. Formularz zamówienia – dokument zaakceptowany przez Zamawiającego, który stanowi zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty faktury VAT za zamówione miejsca na szkoleniu publicznym, który zawiera: nazwę szkolenia, datę i lokalizację szkolenia, liczbę uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego, kwotę do zapłaty, oraz dane i podpis Zamawiającego. Formularz zamówienia może być przesłany w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres mailowy „Code Sprinters”. Podpisany przez Zamawiającego i Code Sprinters Formularz zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
 4. Rejestracja – oznacza założenie wstępnej rejestracji, która musi zostać potwierdzona w Formularzu zamówienia do 4 dni roboczych od Rejestracji.
 5. Potwierdzenie rejestracji – wiadomość w formie elektronicznej – email, przesłana przez „Code Sprinters” potwierdzająca przyjęcie rejestracji i założenia wstępnej rezerwacji na określoną ilość miejsc na daną edycję szkolenia publicznego. Potwierdzenie rejestracji nie oznacza potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
§1. ZAPISY NA SZKOLENIA
 1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią integralną część rejestracji uczestnika na szkolenia publiczne organizowane przez Code Sprinters i obowiązują podmioty gospodarcze szkoleń oferowanych przez „Code Sprinters”.
 2. Zamawiający może dokonać Rejestracji na dowolne publiczne szkolenie z listy dostępnych szkoleń na stronie „Code Sprinters”: codesprinters.pl.
 3. Rejestracji na szkolenie należy dokonać poprzez przesłanie formularza, dostępnego on-line na stronie codesprinters.pl, lub poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej dokonane na adres e-mail: szkolenia@codesprinters.com, w którym należy określić:
  • nazwę i termin szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy,
  • adres e-mail Zgłaszającego oraz adres/-y
  • oraz liczbę i dane (imię i nazwisko, adres e-mail) Uczestników, którzy wezmą udział w wybranym szkoleniu/szkoleniach,
  • jak również dane do faktury VAT oraz faktury pro-forma, jeżeli taka jest wymagana.
  • Zgłaszający nie musi być Uczestnikiem szkolenia.
 4. Po otrzymaniu Rejestracji „Code Sprinters” w ciągu 48h prześle w formie elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail, Potwierdzenie rejestracji wraz z Formularzem zamówienia.
 5. Zamawiający w ciągu 4 dni ma obowiązek odesłać podpisany Formularz zamówienia. W przypadku braku odesłanego Formularza zamówienie Code Sprinters może zwolnić wstępną rezerwację.
 6. Liczba miejsc na szkoleniu publicznym jest ograniczona i Code Sprinters zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Uczestnika na daną edycję.
 7. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do czterech (4) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Dopuszczalne jest zgłoszenie po tym terminie po uzyskaniu akceptacji „Code Sprinters” i przesłaniu Formularza zamówienia niezwłocznie po dokonaniu zapisu.
§2. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Ceny szkoleń publicznych podane są w złotych polskich i są uzależnione od momentu dokonania rezerwacji miejsc na daną edycję szkolenia przez Zamawiającego. Ostateczna cena za udział w szkoleniu zawarta jest zawsze w Formularzu zamówienia.
 2. Cena szkolenia publicznego obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i lunchu oraz dyplomu ukończenia szkolenia. Cena szkolenia publicznego nie obejmuje pozostałych kosztów, a zwłaszcza kosztów zakwaterowania dla uczestników szkolenia czy kosztów transportu.
 3. Po zakończeniu szkolenia Code Sprinters wystawi Fakturę VAT, która zostanie przesłana Zamawiającemu w formie elektronicznej – plik PDF – na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT bez jego podpisu na adres mailowy podany podczas rejestracji lub wskazany w Formularzu zmówienia i zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 4. Code Sprinters zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji lub wskazany w Formularzu zmówienia.
§3 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zamawiający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres szkolenia@codesprinters.com. W ciągu 48h od przesłania rezygnacji „Code Sprinters” prześle „potwierdzenie otrzymania rezygnacji”.
 2. Pełny zwrot należności za szkolenie przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do 30 (30) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji dokonanej w terminie późniejszym niż 30 (30) dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot należności za udział w szkoleniu.
 4. Zamawiający ma zawsze prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.
§4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 1. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O zmianie terminu Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. W przypadku kiedy dany termin szkolenia zostanie odwołany przez „Code Sprinters”, Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości wpłaconej na konto bankowe „Code Sprinters” kwoty za udział w szkoleniu lub udział w szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez „Code Sprinters”. „Code Sprinters” w takim przypadku nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: szkolenia@codesprinters.com.
 3. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. „Code Sprinters” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem dotyczącej przesyłania materiałów edukacyjnych związanych ze szkoleniem, dalszych wytycznych związanych z rozwojem kompetencji, które były przedmiotem szkolenia.
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych tj. np. skrypty, slajdy, grafiki, filmy, konspekty, programy ćwiczeń, teksty powstałe na użytek i w trakcie szkoleń posiada „Code Sprinters” i zabronione jest ich jakiekolwiek upowszechnianie w jakiejkolwiek formie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, kolportowanie, publiczne odtwarzanie, wprowadzanie do Internetu itp. bez pisemnej zgody „Code Sprinters”. Uczestnik otrzymuje materiały wyłącznie do własnego prywatnego użytku.
 3. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do czternastu (14) dni od daty zakończenia szkolenia na adres „Code Sprinters”.
 4. „Code Sprinters” zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez „Code Sprinters”. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie codesprinters.pl.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.