Regulamin Szkoleń Publicznych

Regulamin szkoleń publicznych

organizowanych przez Code Sprinters Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 2/2,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326566, zwana w dalszej części Regulaminu „Code Sprinters”

§1. Zapisy na szkolenia

 1. Terminy, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są szczegółowo na stronie „Code Sprinters”: codesprinters.pl.
 2. Zapisu na szkolenia należy dokonać poprzez przesłanie formularza, dostępnego on-line na stronie codesprinters.pl, lub poprzez zgłoszenie w formie elektronicznej dokonane na adres e-mail: szkolenia@codesprinters.com, w którym należy określić:
  • nazwę i termin szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy,
  • adres e-mail Zgłaszającego,
  • oraz adres/-y oraz liczbę i dane (imię i nazwisko, adres e-mail) uczestników, którzy wezmą udział w wybranym szkoleniu/szkoleniach,
  • jak również dane do faktury VAT lub faktury pro-forma, jeżeli taka jest wymagana.
  • Zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia „Code Sprinters” w ciagu 48h prześle w formie elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail „potwierdzenie rejestracji”, zawierające formularz zamówienia, którego podpisany skan należy odesłać, ostateczną cenę oraz termin płatności i dane do przelewu, jak również fakturę pro-forma – jeżeli Zgłaszający wyraził chęć jej otrzymania. Otrzymanie przez Code Sprinters od Zamawiającego, podpisanego skanu formularza zamówienia, oznacza dokonanie ostatecznej rezerwacji przez „Code Sprinters” miejsc dla zgłoszonych uczestników.
 4. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i o wpisie na dany termin szkolenia decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym „Code Sprinters”.
 5. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do czterech (4) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Dopuszczalne jest zgłoszenie po tym terminie po uzyskaniu akceptacji „Code Sprinters” i otrzymaniu „potwierdzenia otrzymania zgłoszenia” w formie elektronicznej (e-mail). W przypadku gdy zgłoszenie miało miejsce w czasie uniemożliwiającym zaksięgowanie należności za udział w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia na koncie bankowym „Code Sprinters”, należy przed datą rozpoczęcia szkolenia przesłać na adres szkolenia@codesprinters.com dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należności za udział w szkoleniu (potwierdzenie dokonania przelewu).

§2. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny szkoleń publicznych podane są w złotych polskich i są uzależnione od momentu dokonania ostatecznej rezerwacji miejsc na dane szkolenie przez Zgłaszającego udział w szkoleniu. Ostateczna cena za udział w szkoleniu zawarta jest zawsze w potwierdzeniu rejestracji, które Zgłaszający otrzymuje po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z postanowieniami §1 niniejszego Regulaminu. Dla Zgłaszających, którzy dokonają zapisu na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia obowiązującą ceną jest „early bird price”.
 2. „Ostateczna rezerwacja miejsc” w przypadku zapisu na szkoleniu osoby fizycznej, następuje dopiero z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym „Code Sprinters” pełnej należności za udział w szkoleniu.
 3. „Code Sprinters”, w przypadku zapisu osoby fizycznej na szkolenie, pobiera należność za szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe „Code Sprinters” podane na fakturze pro-forma.
 4. Cena szkolenia publicznego obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i lunchu oraz dyplomu ukończenia szkolenia. Cena szkolenia publicznego nie obejmuje pozostałych kosztów, a zwłaszcza kosztów zakwaterowania dla uczestników szkolenia czy kosztów transportu.
 5. W ciągu trzech (3) dni roboczych od zaksięgowania należności za udział w szkoleniu na koncie bankowym „Code Sprinters” zostanie wystawiona faktura VAT dla Zgłaszającego zgodnie z podanymi przez niego danymi w „formularzu zgłoszeniowym”. Faktura VAT zostanie przesłana zgłaszającemu w formie elektronicznej – plik PDF – na adres e-mail podany w „formularzu zgłoszeniowym”.
 6. Brak wiadomości o rezygnacji z udziału w szkoleniu, będzie uznany za potwierdzenie w szkoleniu.
 7. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym. Nie dotyczy to należności za miejsca na szkoleniu, które zostały już opłacone.
 8. Dla grup proponujemy atrakcyjne rabaty uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników szkolenia. Rabaty te nie mogą być zamienione na gotówkę.

§3 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres szkolenia@codesprinters.com. W ciagu 48h od przesłania rezygnacji „Code Sprinters” prześle „potwierdzenie otrzymania rezygnacji”. Pełny zwrot należności za szkolenie przysługuje Zgłaszającemu wyłącznie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do trzech (3) tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej w terminie późniejszym niż trzy (3) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot należności za udział w szkoleniu. W takim przypadku Zgłaszający ma prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.

§4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O zmianie terminu Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w „formularzu zgłoszeniowym” adres e-mail.
 2. W przypadku kiedy dany termin szkolenia zostanie odwołany przez „Code Sprinters”, Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości wpłaconej na konto bankowe „Code Sprinters” kwoty za udział w szkoleniu lub udział w szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez „Code Sprinters”. „Code Sprinters” w takim przypadku nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Zgłaszającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: szkolenia@codesprinters.com.
 3. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) „Code Sprinters” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza skryptów, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada „Code Sprinters” i zabronione jest ich upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody „Cody Sprinters”.
 3. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do czternastu (14) dni od daty zakończenia szkolenia na adres „Code Sprinters”.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez „Code Sprinters”. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie codesprinters.pl.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.