Polityka Prywatności i Cookies Code Sprinters

Polityka prywatności codesprinters.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem codesprinters.pl („Serwis”) jest: NexaVert sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 1/3, kod pocztowy 31-038, KRS: 0000326566, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50000 zł, NIP: 6762393314, e-mail: szkolenia@codesprinters.com, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Podstawa przetwarzania danych i jego cel
 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią,
  2. dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanym celu,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu codesprinters.pl w przypadku:
  1. Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (wykonanie umowy). Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  2. Kontakty pomiędzy Administratorem, a osobą kierującą do niego korespondencję na podstawie wyrażonej zgody. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z korespondencji – także korespondencji w formie elektronicznej.
  3. Korzystanie z Serwisu oraz zapewnienie jego prawidłowego działania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
  4. Marketing – dane zbierane na podstawie zgody osoby, której dotyczą. Dane te przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie ma prawo podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  6. Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy funkcjonowania Serwisu. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Rodzaje przetwarzanych danych
 1. W przypadku dokonania zamówienia płatnej usługi w Serwisie Usługobiorca będący osobą fizyczną podaje: imię i nazwisko, adres, telefon (opcjonalnie), adres e-mail.
 2. W przypadku rejestracji za pomocą formularza kontaktowego oraz subskrypcji bezpłatnego newslettera Usługobiorca podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie).
 3. W przypadku dokonania zamówienia płatnej usługi przez przedsiębiorcę podawane dane to: nazwę przedsiębiorstwa, adres, numer NIP, telefon opcjonalnie), adres e-mail.
Archiwizacja danych
 1. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 5. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych zakresie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, do udzielenia informacji o sposobach i zakresie przechowywania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody spowoduje wykluczenie z procesu zakupu usługi, gdyż bez tych danych jej realizacja jest niemożliwa.
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do następujących podmiotów:
  1. Microsoft Corporation – dane są przechowywane i przetwarzane z użyciem usługi Office 365 i przechowywane na terenie EOG celem realizacji zapytań i umów.
  2. Advanced Development Methods Inc – Scrum.org z siedzibą w USA celem uzyskania dostępu do egzaminu certyfikacyjnego i po jego zdaniu celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności. Przekazywane są tu dane uczestników szkoleń certyfikowanych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, które uczestnicy podają w formularzu w trakcie szkolenia w celu otrzymania kodu uprawniającego do bezpłatnego egzaminu.
  3. Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, regulacje korporacyjne – przekazywane są tu dane Uczestników, Usługobiorców oraz dane osób działających w imieniu Usługobiorców.
  4. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp​ – operator ​serwisu „MailChimp” używanego do rozsyłania newsletterów itp. – tylko dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji tą drogą.
  5. Trello, Inc. – operator serwisu „Trello”, którego używamy do koordynacji obsługi m.in. zapisów na szkolenia i spraw z tym związanych.
  6. Podwykonawcy – dane przekazywane są na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dane które są przekazywane to imię, nazwisko, adres e-mail.

§4. PRAWO DOSTĘPU i KONTROLI WŁASNYCH DANYCH

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień może odnosić się do całości danych, jak i ich części wskazanej przez osobę, której one dotyczą.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 należy się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@codesprinters.com. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu żądania, w szczególności określenie uprawnienia, z którego Usługobiorca chce skorzystać, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu oraz dane kontaktowe. Podane informacje przyspieszą rozpatrzenie wniosku przez Administratora.
 3. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 6 niniejszego paragrafu) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. Ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  2. Realizacji interesu publicznego wynikającego z obowiązujących przepisów.
  3. Wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązującego prawa, któremu podlega Administrator.
  4. Celów archiwalnych w interesie publicznym, celów statystycznych, badań itp. wynikających z obowiązków nałożonych przez prawo.

§5. PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis codesprinters.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu codesprinters.pl – Code Sprinters sp. z o.o., ul. Starowiślna 1/3, 31-038 Kraków Kraków, e-mail info@codesprinters.com.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis i jego zawartość – domena, pliki, dokumenty, skrypty i inne pliki tworzące serwis chronione są prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przysługującymi Administratorowi i stanowią jego własność lub posiada on wymagane zgody osób trzecich.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do kategorii danych objętych ochroną i do zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów dostępnych w Serwisie (najczęściej dane tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, czy stanowisko) mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 4. Administrator dołożył wszelkich starań, by informacje w Serwisie były jak najbardziej prawidłowe, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.