Regulamin Akademii Master of Scrum

Regulamin uczestnictwa w programie szkoleniowo-mentoringowym Akademia "Master of Scrum"

 1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Akademii „Master of Scrum” i obowiązują wszystkich Uczestników.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania usługi szkoleniowo-mentoringowej Akademia „Master of Scrum”, zwanej dalej „Akademią”.
 3. Pod pojęciem „Akademii” należy rozumieć szkolenia i sesje mentoringowe, których realizacja odbywa się w całości za pośrednictwem sieci Internet, bez fizycznego kontaktu pomiędzy trenerem lub trenerami a Uczestnikami.
 4. Akademia jest realizowana przez Code Sprinters sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57 Kraków 30-081 (dalej zwana „Code Sprinters”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000326566, NIP: 6762393314, REGON: 120858968, adres email szkolenia@codesprinters.com, oraz podwykonawców Code Sprinters sp. z o.o.
 5. Uczestnikiem Akademii może być jedynie osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 6. Akademia obejmuje szkolenia w formie Live Virtual Class (szkolenia, podczas których Uczestnicy rozmawiają na żywo poprzez wideokonferencję z trenerem i resztą grupy), jak również spotkania indywidualne trenera i Uczestnika w formie sesji mentoringowych online, poprzez wideokonferencję.
 7. Warunkiem przystąpienia do Akademii jest przejście przez Uczestnika rozmowy wstępnej z trenerem lub trenerami i dokonanie opłaty na podstawie faktury pro-forma VAT 23%.
 8. Ostateczna rezerwacja miejsc w przypadku zapisu na Akademię, następuje dopiero z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym „Code Sprinters” pełnej należności za udział w szkoleniu.
 9. Kupując na odległość, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 10. Liczba miejsc w Akademii jest ograniczona i „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa. W takim przypadku kwota wpłacona za udział w Akademii podlega zwrotowi.
 11. Wpłata za udział w Akademii powinna zostać dokonana przelewem lub kartą płatniczą na konto bankowe „Code Sprinters” podane na fakturze pro-forma.
 12. Cena szkolenia obejmuje koszt: szkolenia online, materiałów szkoleniowych dostępnych online, które chronione są prawami autorskimi i mogą być wykorzystane wyłącznie na własny użytek przez Uczestników, sesji mentoringowych online, sesji pytań i odpowiedzi Q&A online, druk i wysyłkę dyplomów uczestnictwa.
 13. „Code Sprinters” zastrzega sobie prawo odwołania Akademii bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnicy otrzymają zwrot dokonanej płatności.
 14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akademii po dokonaniu płatności i tym samym dokonaniu rezerwacji miejsca, opłata nie podlega zwrotowi.
 15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akademii w czasie jej trwania lub opuszczenia udziału w konkretnych modułach Akademii, opłata lub jej cześć nie jest zwracana.
 16. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
Ten portal używa cookies aby zapewnić jego sprawne działanie. Akceptacja cookies jest do tego wymagana. Można też odmówić zgody na użycie cookies i opuścić portal. Aby dowiedzieć się jak używamy cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Akceptuję cookies Nie zgadzam się
Cookies utworzone podczas przeglądania portalu zostały usunięte i można go teraz bezpiecznie opuścić. Dalsze przeglądanie naszych stron spowoduje ponowne wyświetlenie monitu o akceptację cookies.